Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Úszásoktatással kapcsolatos adatkezelésről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület, mint adatkezelő (a továbbiakban: BVSC vagy adatkezelő) által működtetett BVSC-Zugló Sportuszodában szervezett úszásoktatásra történő jelentkezés és azon való részvétellel összefüggő adatok kezeléséről szóló tájékoztatást tartalmazza.

BVSC-Zugló Sportuszodában elsősorban a BVSC úszó-, vízilabda sport fejlesztése történik a 25 méteres, az 50 méteres, valamint a tanmedencében, amely szervezett foglalkozások kizárólag a BVSC-Zugló edzői és oktatói vezetésével történnek.

1 Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a BVSC gyűjt és kezel.

Adatkezelő neve: BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület

Adószám: 19806990-2-42

Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.

Képviseli: Szentpáli Gábor ügyvezető elnök

Elérhetőségek

Titkárság: +36 1 273 1426

Úszásoktatás: +36 30 663 6851

Honlap: https://www.bvsc.hu/

E-mail: info@bvsc.hu

2 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • A sportról szóló 2004. évi I. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

 

3 Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

kezelését a BVSC-nek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

a BVSC felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4 Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint
 2. a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5 Adatkezelési tevékenységek leírása

5.1. Gyermek úszásoktatás - jelentkezés és részvétel

5.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Szülő/törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve (kitöltése kötelező)

A törvényes képviselőként a gyermeknek az úszásoktatásra történő regisztrálása, testvérkedvezmény igénybevétele céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Szülő/törvényes képviselő mobiltelefonszáma (kitöltése kötelező)

A gyermeknek a törvényes képviselőjével történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Szülő/törvényes képviselő lakcíme (kitöltése kötelező)

A gyermeknek a törvényes képviselőjével történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Szülő/törvényes képviselő otthoni telefonszáma (kitöltése nem kötelező)

A gyermeknek a törvényes képviselőjével történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Szülő/törvényes képviselő munkahelyi telefonszáma (kitöltése nem kötelező)

A gyermeknek a törvényes képviselőjével történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Megjegyzés rovat (kitöltése nem kötelező), melynek kitöltése során a jelentkező további személyes adatokat adhat meg.

A jelentkező saját szavaival tudja megfogalmazni azokat az egyéb információkat, amelyeket a jelentkezéshez még szükségesnek tart közölni.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A gyermek vezetékneve, keresztneve (kitöltése kötelező)

A gyermeknek az úszásoktatásra történő regisztrálása, a gyermeknek a beazonosítás, az úszásoktatáson való részvétel ellenőrzése, továbbá testvérkedvezmény igénybevétele céljából. Elektronikus, névre szóló bérlet (plasztikkártya) kiállítása.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A gyermek neme (kitöltése kötelező)

A nemek szerinti szakosztályi válogatáshoz.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A gyermek születési helye és dátuma (kitöltése kötelező)

A gyermeknek az úszásoktatásra történő regisztrálása és a gyermeknek a beazonosítása céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A gyermek édesanyjának a neve (kitöltése kötelező)

A gyermeknek az úszásoktatásra történő regisztrálása, a gyermeknek beazonosítása, továbbá testvérkedvezmény igénybevétele céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A gyermek magassága (kitöltése kötelező)

A gyermek úszásoktatáson való biztonságos részvétel céljából.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja hozzájárulását adni a gyermek úszásoktatással kapcsolatosan a kiskorú gyermek adatainak a kezeléséhez, akkor Ön jogosult a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni és kérni azok törlését az adattorles@bvscuszasoktatas.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.1.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a gyermek úszásoktatásra történő jelentkezés visszavonásáig, amennyiben az úszásoktatáson nem történik részvétel, úgy a jelentkezéskor megadott adatokat az úszásoktatás megkezdéséig, az úszásoktatáson való részvétel esetén az adott úszásoktatás befejezést követő 6 hónapig kezeli, ezt követően törli. Amennyiben az érintett az úszásoktatás befejezését követően, de a 6 hónapos időtartamon belül ismét úszásoktatásra jelentkezik, az adatkezelés időtartama meghosszabbodik az újabb úszásoktatás befejezését követő 6 hónapos időtartammal.

5.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön és a kiskorú gyermek adataihoz a BVSC úszásoktatás vezetője és az úszásoktatás adminisztrációját ellátó alkalmazottai és megbízással foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá.

A BVSC, mint a Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: MÚSZ) tagszervezete részt vesz a MÚSZ által meghirdetett “Minden Gyerek Tanuljon Meg Úszni” programban (a továbbiakban: Program). Ennek keretében a Programhoz kapcsolódó támogatás érvényesítéséhez - a pályázati kiírásnak megfelelően - azon úszótanfolyamon részt vevő gyermekek esetében, akik nem töltötték be a 8. életévüket továbbításra kerül a MÚSZ részére a név, születési dátum.

Magyar Úszó Szövetség

Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.

Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételének sorszáma: 01-07-0000042

Fővárosi Törvényszék lajstrom száma: 16.Pk 60 165/2001

Adószám: 18096545-2-41

 

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Adatkezelési tevékenység: webtárhely üzemeltető

Gyárfás Tamás Jenő e.v.

Székhely: 1048 Budapest, Lakkozó utca 26. 2 em. 4 ajtó 

Adószám: 69969281-1-41,

Nyilvántartási szám: 53948001

Adatkezelési tevékenység: az úszásoktatásra történő online jelentkezési felület működtetése, karbantartása.

5.2. Úszó szülő bérlet

5.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

A gyermek úszásoktatáson résztvevő gyermek vezetékneve, keresztneve

 

Az uszodai szolgáltatások igénybevétele céljából. Elektronikus, névre szóló bérlet (plasztikkártya) kiállítása.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A szülő/törvényes képviselő mobiltelefonszáma

Az uszodai szolgáltatások igénybevétele céljából. Elektronikus, névre szóló bérlet (plasztikkártya) kiállítása.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja hozzájárulását adni az úszó szülő bérlettel kapcsolatosan az adatainak a kezeléséhez, akkor Ön jogosult a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni és kérni azok törlését az adattorles@bvscuszasoktatas.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.2.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az úszó szülő bérlet érvényességi idejének végét követő 6 hónapig kezeli, ezt követően törli. Amennyiben az érintett az úszásoktatás befejezését követően, de a 6 hónapos időtartamon belül ismét úszásoktatásra jelentkezik, az adatkezelés időtartama meghosszabbodik az újabb úszásoktatás befejezését követő 6 hónapos időtartammal.

5.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a BVSC úszásoktatás vezetője és az úszásoktatás adminisztrációját ellátó alkalmazottai és megbízással foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá.

 

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Adatkezelési tevékenység: webtárhely üzemeltető

Gyárfás Tamás Jenő e.v.

Székhely: 1048 Budapest, Lakkozó utca 26. 2 em. 4 ajtó 

Adószám: 69969281-1-41,

Nyilvántartási szám: 53948001

Adatkezelési tevékenység: az úszásoktatásra történő online jelentkezési felület működtetése, karbantartása.

5.3. Felnőtt úszásoktatás - jelentkezés és részvétel

5.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

vezetéknév, keresztnév

 

Úszásoktatásra történő regisztrálás céljából. Elektronikus, névre szóló bérlet (plasztikkártya) kiállítása.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

e-mail cím

Úszásoktatásra történő regisztrálás céljából, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

telefonszám

Úszásoktatásra történő regisztrálás céljából, kapcsolattartás.

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja hozzájárulását adni az úszásoktatással kapcsolatosan az adatainak a kezeléséhez, akkor Ön jogosult a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni és kérni azok törlését az adattorles@bvscuszasoktatas.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az úszásoktatásra történő jelentkezés visszavonásáig, amennyiben az úszásoktatáson nem történik részvétel, úgy a jelentkezéskor megadott adatokat az úszásoktatás megkezdéséig, az úszásoktatáson való részvétel esetén az adott úszásoktatás befejezést követő 6 hónapig kezeli, ezt követően törli. Amennyiben az érintett az úszásoktatás befejezését követően, de a 6 hónapos időtartamon belül ismét úszásoktatásra jelentkezik, az adatkezelés időtartama meghosszabbodik az újabb úszásoktatás befejezését követő 6 hónapos időtartammal.

5.3.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a BVSC úszásoktatás vezetője és az úszásoktatás adminisztrációját ellátó alkalmazottai és megbízással foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá.

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Adatkezelési tevékenység: webtárhely üzemeltető

Gyárfás Tamás Jenő e.v.

Székhely: 1048 Budapest, Lakkozó utca 26. 2 em. 4 ajtó 

Adószám: 69969281-1-41,

Nyilvántartási szám: 53948001

Adatkezelési tevékenység: az úszásoktatásra történő online jelentkezési felület működtetése, karbantartása.

5.4. Betegség miatti hiányzás igazolása

Gyermek úszásoktatáshoz kapcsolódóan a betegség miatti hiányzást legkésőbb a hiányzás napján, az alábbi elérhetőségeken, kizárólag írásban lehet jelezni. E-mail: uszasoktatas@bvsc.hu; sms: +36 30 663 6851.

A BVSC a kimaradt alkalmakat a következő turnusra írja jóvá orvosi igazolás ellenében. A betegség miatt kimaradt alkalmakat az új bérleten szereplő alkalmak felhasználását követően van lehetőség pótolni, azonban, ha ezen időszak alatt nem sikerült a jóváírást leúszni, a BVSC nem biztosít további átírást az újabb turnusra.

Úszó szülő bérlet esetén betegség miatt nincs mód jóváírni az elmulasztott alkalmakat.

A “Minden gyermek tanuljon meg úszni!” program keretében jóváírt ajándék alkalmak nem írhatók jóvá betegség esetén.

A hiányzás igazolása az ezt igazoló orvosi igazolás (annak másolatának) bemutatásával vagy az uszasoktatas@bvsc.hu e-mail címre történő szkennelt változatának megküldésével.

A betegség miatti hiányzás igazolása minden esetben önkéntes.

5.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Az orvosi igazoláson feltüntetett adatok (a név, születési idő kivételével a többi személyes adat kitakarható) vagy a kiállított orvosi igazolás képe (a név, születési idő kivételével a többi személyes adat kitakarható); annak ténye, hogy igazolta azt, a hiányzás betegség miatt történt

Az érintett beazonosítása, a betegség miatti hiányzás igazolása, az elmulasztott alkalmak jóváírása (pótlása)

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja hozzájárulását adni a betegség miatti hiányzás igazolásával kapcsolatosan az adatainak a kezeléséhez, akkor Ön jogosult a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni és kérni azok törlését az adattorles@bvscuszasoktatas.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az orvosi igazoláson szereplő személyes adatokat bemutatás esetén annak ellenőrzéséig kezeli, vagy az orvosi igazoláson szereplő személyes adatokat és a dokumentumképet elektronikus úton történő megküldés esetén annak ellenőrzéséig kezeli, ezt követően adatkezelő törli. Adatkezelő annak tényét, hogy az érintett igazolta azt, a hiányzás betegség miatt történt a következő turnus megkezdésének napjáig kezeli, ezt követően törli.

5.4.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a BVSC úszásoktatás vezetője és az úszásoktatás adminisztrációját ellátó alkalmazottai és megbízással foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá.

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Adatkezelési tevékenység: az uszasoktatas@bvsc.hu levelező fiók üzemeltetése.

5.5. Számlázás

5.5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Számlakiállítási név

 

Számlakiállítás

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 167. §, 169. §, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. §

Számlakiállítási cím

Számlakiállítás

 

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – a Számv. tv. alapján. 167. §, 169. §, valamint Áfa tv. 169. §

5.5.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli, ezt követően törli.

5.5.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a BVSC úszásoktatás vezetője és az úszásoktatás adminisztrációját ellátó alkalmazottai és megbízással foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá.

Az esetleges hatósági ellenőrzések esetén országon belüli adattovábbítás történik (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

Trade & Consult Kft.

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 41.

Adatkezelési tevékenység: könyvelés

 

5.6. Hírlevél feliratkozás

5.6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím

 

A BVSC-vel kapcsolatos hírek, szolgáltatásival kapcsolatos tájékoztató anyagok küldése a regisztrált email címre

Az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

5.6.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat az Ön leiratkozásának időpontjáig kezeli, az Ön által megadott személyes adatokat leiratkozás esetén törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.6.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a BVSC social media manager munkatársa férhet hozzá.

A BVSC az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vonja be:

The Rocket Science Group

Székhely: LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Atlanta, GA 30308 USA

Adatkezelési tevékenység: MailChimp, hírlevélküldő rendszer

 

6 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok

A BVSC indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 6.1.-6.5. pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BVSC a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A BVSC a kérelem nyomán hozott intézkedésről az érintettet általa megadott elérhetőségre küldött levélben tájékoztatja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a BVSC-től az alábbiak szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a BVSC módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét) az alábbiak szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a BVSC-től a személyes adatainak a törlését az alábbiak szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BVSC indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a BVSC pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll;

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4. A korlátozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a BVSC korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BVSC ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a BVSC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön a 6.5 pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a BVSC jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbiak szerint.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a BVSC a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a BVSC bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7 Adatbiztonsági intézkedések

A BVSC Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 12-13. pontja szerint. A Szabályzat elérhető az alábbi linkre kattintva:

BVSC Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a BVSC ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9 Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

 

BVSC úszásoktatás

1142 Budapest, Szőnyi út 2.

 +36 30 663 6851

uszasoktatas@bvsc.hu

Simplepay